Eyüpsultan Belediyesinde Usulsüzlükler: VARAN 5

Eyüpsultan Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda tespit edilen ve dikkat çeken usulsüzlüklerden biri Belediye Başkanlığına kayıtlı araçların mevzuatta öngörülen kişi me makam sıralamasına uyulmadan mevzuata aykırı tahsis edilmesi.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı WhatsApp-Image-2020-01-15-at-21.33.17-2.jpeg

Müdür ve üzeri personele tahsis edilen araçların mesai bitimi sonrası ve hafta sonraları kullanılması, herhangi bir görevlendirme olmaksızın araçların İstanbul’daki muhtelif ilçelerde seyahat ettiği, araçların akaryakıt takibinin yapılmadığı, özel amaçlı kullanılan araçların akaryakıtın belediye bütçesinden karşılandığı tespitlerine yer verilmekte.

Sayıştay Denetim Raporunun 65,66,67 ve 68 sayfalarında yer alan, BULGU 18: Araç Tahsislerinde Mevzuata Aykırı Uygulamaların Bulunması bölümünde yapılan tespitler arasında dikkat çeken başka bir husus ise;

Belediye ile hukuki bağı bulunmayan diğer kamu görevlileri, profesyonel spor kulübü başkanı ve Belediye şirketi bünyesinde görev yapan basın danışmanı gibi kişilerin kullanımına sürekli nitelikte şoförlü araç tahsis edildiği ve giderlerinin de Belediye bütçesinde karşılandığı tespitlerine yer verilmekte.

Sayıştay Denetçileri tarafından tespit edilen hususlar ile ilgili olarak İdare Makamının vermiş olduğu cevap ise işin trajikomik kısmı durumunda.

Eyüpsultan Belediyesi, yapmış olduğu usulsüzlükler ile ilişkin olarak Sayıştay Denetçilerine verdiği yegane cevap, bundan sonra daha dikkatli olacağız sözünden ibarettir.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 2018 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORUNDAN

BULGU 18: Araç Tahsislerinde Mevzuata Aykırı Uygulamaların Bulunması

Araç tahsisine ilişkin mevzuatta öngörülen kişi ve makam sınırlamalarına uyulmadığı ve mevzuata aykırı olarak tahsis edilen araçların kullanım durumları ile akaryakıtlarının etkin bir şekilde takip edilmediği bu suretle de Belediyece kiralanan taşıtların kullanımında verimlilik ve tutumluluk ilkelerinin zedelendiği görülmüştür.

Belediyelerin kamu hizmetinin gerektirdiği taşıtları, 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller çerçevesinde kiralayarak temin etmesi imkân dâhilindedir. Bununla beraber Esas ve Usuller’in 5’inci maddesinde; bu kapsamda taşıt edinilmesindeki temel amacın; bu giderlerin asgari seviyeye indirilmesi ve kaynakların savurganlığa yol açmadan, bütçe olanaklarıyla uyumlu bir şekilde kullanılması olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Belediyenin kullanımında bulunan taşıtlara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 4’üncü maddesinde; emirlerine binek otomobili verilenler ile makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtların sınırlı olduğu ve eki cetvellerde sayıldığı ifade edilmiştir. Anılan Kanun’un 16’ncı maddesinde; bu Kanun kapsamına giren taşıtları her ne suretle olursa olsun tahsis olunduğu işin haricinde veya şahsi hususlarda kullananlar ve kullandıranlar, kanunen bir makama veya işe tahsis olunmadığı hâlde bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler ile bunların gidiş gelişine müsaade edenler için uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiştir.

Ancak aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere personele ve kurumla hukuki bağı olmayan kişilere mevzuata aykırı olarak araç tahsis edildiği ve taşıtların bu kişilerce özel kullanımına ilişkin takibinin yapılmaması nedeniyle hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesindeki temel amaca aykırı davranıldığı görülmüştür. Söz konusu tespit ve değerlendirmeler özetle:

A) Müdür ve üzeri kadrolarda görev yapan personele araç tahsisi

GPS verileri, görev yazıları, araç giriş-çıkış kayıtları ile yerinde tespit çalışmalarında;

  • Müdür ve üzeri kadrodaki personelin araçları mesai bitiminde alıp mesai başlangıcında geri getirdikleri,
  • Araçların hafta sonlarında da bu kişilerin kullanımında olduğu ve kullanımın mahiyetine ilişkin takibin yetkililerce yapılmadığı,
  • Herhangi bir görevlendirme olmaksızın bazı araçlarla mesai saatleri dışında İstanbul’daki muhtelif ilçelere seyahat edildiği,
  • Araçların akaryakıt takibinin yapılmadığı, özel amaçlı kullanımlarda akaryakıtın ilgili personelce ikmal edilmediği durumda bedelin Belediye bütçesinden karşılandığı

görülmüştür.

237 sayılı Kanun’da emrine ve zatına araç tahsis edilebilecek kişiler arasında sayılmayan Belediyedeki müdür ve üzeri kadrolardaki personele araç tahsisi mevzuata uygun değildir.

GPS kayıtlarının incelenmesi ve yapılan görüşmeler neticesinde araçların hafta sonu ve ilçe dışında da kullanıldığının tespit edilmesi, bunların Belediye hizmetlerinin devamlılığı ve kamu hizmetinin gereğince değil de şahsi kullanımlara konu edildiği kanaatinin oluşmasına sebep olmuştur. Kaldı ki kamu hizmetinin gerekli kıldığı durumlar için garajda nöbetçi araç ve personel bulundurulduğundan bu gerekçe ile araçların kişisel kullanımlara konu edilmesi de imkân dâhilinde değildir.

Öte yandan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 16’ncı maddesi uyarınca; kamu hizmeti gereği personelin kullanımına verilen taşıtların görev sona erdiğinde iade edilmesi, yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve özel işlere konu edilmemesi gerekmektedir. Ayrıca Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 16’ıncı maddesinde de, kamu görevlilerinin; taşıt ve diğer kamu kaynaklarını kamusal amaç ve hizmetleri dışında kullanmamaları, bunları koruyup her an hizmete hazır bulundurmak için gerekli tedbirleri almaları gerektiği tekrar vurgulanmıştır.

Sonuç olarak, İdarede kişisel kullanım ve akaryakıt tüketimine ilişkin bir takip mekanizması bulunmamasının, taşıtların mevzuata aykırı olarak kamu hizmeti dışında kullanılması hususunda zafiyet oluşturarak giderlerinin asgari seviyeye indirilmesi ve savurganlığın önlenmesi amaçlarına aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

B) Belediye personeli olmayan kişilere araç tahsis edilmesi

Belediye ile hukuki bağı bulunmayan diğer kamu görevlileri, profesyonel spor kulübü başkanı ve Belediye şirketi bünyesinde görev yapan basın danışmanı gibi kişilerin kullanımına sürekli nitelikte şoförlü araç tahsis edildiği tespit edilmiştir. Tahsis edilen araçlara, kiralamaya ilişkin ihale şartnamesinde zorunlu tutulmasına rağmen, GPS takılmayarak bunların kullanımı ve akaryakıt giderleri hususunda gerekli takibin yapılmadığı da görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13’üncü maddesinde yer verilen, bütçelerin kanunlarla tanımlanmış görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacağına ilişkin ilke uyarınca Belediyenin sadece 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde sayılan görev ve sorumluluklarının gerektirdiği 60’ıncı maddede belirtilen giderleri karşılaması mümkündür. Ancak anılan maddelerde ve yukarıda verilen mevzuat hükümlerinde bahse konu olan kişilere araç tahsis edilmesi ve buna ilişkin giderlerin karşılanmasına imkân tanıyan herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, Belediye bünyesinde görev yapmayan kişilere araç tahsis edilmesi ve bunlara ilişkin giderlerin bütçeden karşılanmasının mevzuata uygun olmamasının yanı sıra kamu kaynağının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesini de zedelediği değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; özetle, Belediyenin hizmet alımı suretiyle edinmiş olduğu araçların kullanımında Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 5’inci maddesinde yer alan hükme daha çok riayet edilerek verimlilik ve tutumluluk ilkeleri ile işlem tesis edilmesine azami özen gösterileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak İdare tarafından verilen cevapta, bulgumuza iştirak edilmiş olup hizmet alımı suretiyle edinilen taşıtlarda verimlilik ve tutumluluk ilkelerine azami özen gösterileceği ifade edilmişse de denetim yılındaki hatalı uygulamalara ilişkin herhangi bir hukuki gerekçe gösterilmediğinden bulgu konusu edilen hususlara ilişkin değerlendirmemiz devam etmektedir. Bununla beraber bulguda yer verilen aykırılıkların devam edip etmediği, izleyen denetim yıllarında takip edilecektir.

DEVAM EDECEK

32. Gün Haber

Sosyal Medyada Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir